• Çağrı Merkezi:
  0384 471 4293
 • Eposta Adresimiz:
  info@kozakli.bel.tr
Resim bulunamadı

KAPALI PAZAR YERİ İHALE ŞARTNAMESİ

KAPALI

PAZAR YERİ

 İHALE ŞARTNAMESİDİR

                       

 1. Mülkiyeti Belediyemize ait Pazar yeri (1-2-3-4-5-20-23-38-48-49-50-51-52-53-54-55-56-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-78-79-80-81-82-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101 Nolu Peronların) 1 yıllığına 2886 Sayılı D.İ.K.nun    Maddesi gereği açık artırma sureti ile kira ihalesine yönelik şartnamedir.
 2. İhale 07.2020 ve 21.07.2020 tarihlerinde ve saat 10:00’ da başlayıp Belediye Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.
 3. İhaleye katılmak isteyenler Belediyemize müracaatı gerekmekte olup, bunlardan;
 4. a) Şirket ise: Güncel İmza sirküsü, Sanayi ve Ticaret odası oda kayıt belgesi, dosya bedeli makbuzu

vergi levhası ve geçici teminat makbuzu.

 1.   b) Şahısların iştiraki halinde ise:  Güncel Nüfus cüzdan sureti, ikametgâh ilmühaberi, vergi levhası,

oda kayıt belgesi dosya bedeli makbuzu ve geçici teminat makbuzu istenecektir.

 1. c) Belediyemiz Emlak servisinden borcu yoktur yazısı ibraz edilmesi gerekmektedir.
 2. Talipli ihale öncesi yatması gereken % 3 geçici teminatı Emlak ve tahsilat servisine veya Belediyemiz Ziraat Bankası Kozaklı Şubesinde bulunan TR88000100052128229860 5001 İban nolu Banka hesabına ve Dosya bedeli olan 50,00 TL’yi Belediyemiz veznesine yatırmakla yükümlüdür.

 

 1. Kiraya verilecek Kapalı Pazar yerinde bulunan peronların Muamman Bedeli;
PERON

 

1 PERON KİRASI 1 YILLIK PERON KİRASI GEÇİCİ TEMİNAT İHALE

TARİH VE SAATİ

1 Peron 15,00 TL(KDV DAHİL) 720,00 TL 25,00 TL  

20.07.2020

21.07.2020

 SAAT 10:00

2 Peron 30,00 TL(KDV DAHİL) 1.440,00 TL 45,00 TL
3 Peron 45,00 TL(KDV DAHİL) 2.160,00 TL 65,00 TL
4 Peron 60,00 TL(KDV DAHİL) 2.880,00 TL 90,00 TL

 

 1. İhale üzerinde kalan iştirakçi ihale kira bedelini kesinleşen ihale kararına müteakip 7 iş günü içerisinde peşinolarak Belediyemiz veznesine ya da Kozaklı Ziraat Bankası TR880001000521282298605001 nolu hesaba yatırarak sözleşme ve Kira kontratı imzalanacaktır. Kira sözleşmesi imzalamayanlara peron teslimatı yapılmayacaktır.
 2. Ayrıca iştirakçi ihale bedelini zamanında yatırmadığı takdirde idaremizin yapacağı 4734 ve 2886 sayılı kanun kapsamındaki ihalelerden 5 yıl süre ile men edilir.
 3. İhale üzerinde kalan iştirakçi yapacağı her türlü tamir – tadilat işlerinde İdaremizden izin almak zorundadır ve harcamaları talipli kendisi karşılar.
 4. İhale ile ilgili geniş bilgi ve şartname mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Mali Hizmetler görülebilir.
 5. Züccaciye, seyyar satıcı ve köyden gelen vatandaşlarımız Belediyemiz Zabıta Komiserliği tarafından belirlenen yerde tezgah açacaklardır. Yer işgal ücreti ise Zabıta Komiserliği tarafından belirlenerek tahakkuk ettirilecektir.
 6. İhale üzerinde kalan iştirakçi uhdesinde bulunan parseli üçüncü şahıs veya firmalara devredemez – kiralayamaz. Ancak devir işlemi idareye yapılır. Şayet devir yapılmış ise tespiti halinde ihale iptal edilerek şahıs hakkında idaremizce açılacak ihalelere 5 yıl süre ile ihaleden men cezası uygulanır.
 7. Yüklenici tezgah yapımını Fen İşleri Müdürlüğünden alacağı projeye uygun olarak yaptıracak olup usulüne uygun olmayan tezgahlar Zabıta Komiserliği tarafından derhal kaldırılacaktır.
 8. Kiralanan parselde kiracı Belediyemiz tarafından tahsis edilen ve çizgi ile ayrılan yerden fazlasına tezgah açamaz, komşu parseli hiçbir suretle işgal edemez. Aksine hareket edenler hakkında 392,00TL idari para cezası tahakkuk ettirilerek, 3 hafta geçici süre ile pazardan men edilir, aksi hareketi iki defa tekrarlayanların kira sözleşmesi Belediyemiz tarafından fesih edilir ve pazardan men edilir.
 9. Günübirlik tezgah açanlar ilçe merkezinde hiçbir suretle faaliyet göstermeyecektir ancak Zabıta Komiserliğinin belirleyeceği pazar yerinde tezgahlarını açabilecektir.
 10. Kapalı Pazar yerine yaz aylarında giriş saati en son 08:00 çıkış saati en son 20:00, kış aylarında ise en son giriş saati 08:00 çıkış saati en son 18:00 şeklinde uygulanacaktır. Pazar yerindeki peronların temiz bırakılması gerekmekte olup uymayanlar hakkında idari para cezası uygulanacaktır.
 11. Şartnamenin ilgili maddelerine aykırı hareket eden kişiler tespit edildiğinde iştirakçi tarafından yatırılan paralar Belediyeye irat kaydedilerek sözleşmesi fesih edilecektir aynı zamanda 6183 sayılı kanun kapsamında ceza-i işlem uygulanacaktır.
 12. İhaleyi yapıp yapmamakta Belediye Encümeni yetkilidir.
 13. Belediye Encümeni kira kontratındaki ve şartnamedeki hükümlerden herhangi birini kiracı yerine getirmediğinde sözleşmeyi tek taraflı fesih etmeye yetkilidir.
 14. Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ve Tahsilat Servisi kira bedelinin yatırılıp veya yatırılmadığını takip ve tahsilatı ve/veya gerekli ihbarı 6183 Sayılı Yasanın 51. Maddesini uygulamakla yetkilidir.
 15. İhale öncesi veya ihale günü geçici teminatı yatırıp ihaleye iştirak etmeyenler ya da ihale üzerinde kalan iştirakçi sebebi her ne olursa olsun ihaleden vazgeçerse yatırmış olduğu paralar Belediyeye irat kaydedilir.
 16. İşbu 21 Maddeden oluşan şartnameyi biz taraflar, okuyarak imza altına aldık.

 

 

 

 

Akif KABUKCUOĞLU                         Badtal KALE                                        Ali ÖZER

Belediye Başkanı                                            Üye                                                      Üye

 

 

 

 

Erkan SOLMAZ                                   Alp Eren GENÇAL

Mali Hizm. Müd. V.                              Yazı İşl. Müd. V.                                            

                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                         İştirakçi

       Şartlar aynen kabulümdür