• Çağrı Merkezi:
    0384 471 4293
  • Eposta Adresimiz:
    info@kozakli.bel.tr
Resim bulunamadı

Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine ilişkin Yönetmeliğine göre İrtifak Hakkı İlanı

Sıra NO İLÇE MAHALLESİ
Köyü
Konusu Süresi Pafta Yüzölçümü
(m2)
Cinsi İmar Durumu Arsa Rayiç Değeri İrtifak Hakkı Bedeli Son Müracaat TARİHİ Saati
1 KOZAKLI Hoca Ahmet Yesevi İrtifak Hakkı 29 Yıl NOKTA NO :             Y                              X
              HL1          400008.141             4339586.716
              HL2          399927.275             4339604.266
              HL3          399834.295             4339628.069
              HL4          399861.391             4339688.871
              HL5          399873.184             4339714.513
              HL6          399879.967             4339728.393
              HL7          399898.717             4339779.671
              HL8          399925.366             4339852.724
              HL9          399952.551             4339927.988
              HL10        399990.036             4340031.771
              HL11        400031.981             4340147.967
              HL12        400193.127             4340091.401
              HL13        400074.429             4339767.282
98.000 m2 Arazi Sera Alanı 6.762.000,00 TL 67.620,00 TL 24.01.2020 17.00
2 KOZAKLI Hoca Ahmet Yesevi İrtifak Hakkı 29 Yıl NOKTA NO :             Y                              X
              TC1          400020.495             4339584.036
              TC2          400206.506             4340088.119
              TC3          400378.363             4340031.528
              TC4          400365.101             4340012.451
              TC5          400337.137             4339970.518
              TC6          400056.728             4339492.609
              TC7          400044.466             4339503.589
              TC8          400090.392             4339568.866
78.000 m2 Arazi Sera Alanı 5.382.000,00 TL 53.820,00 TL 24.01.2020 17:00

  1. Yukarıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen mülkiyeti Belediyeye ait taşınmazların KamuTaşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında 29 yıl süre ile irtifak hakkı tahsis edilecektir.

2.Bu Usul ve Esaslarda 6. maddede belirtilen yatırım yeri tahsisi teşvikinden;

3.15/06/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kararnameye göre Ekonomi Bakanlığınca (Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü) verilmiş yatırım teşvik belgesi sahibi olan veya yatırım teşvik belgesine esas olmak üzere firma adı, yatırımın konusu, kapasitesi gibi yatırımın karakteristik değerlerini içerecek şekilde yatırım yeri tahsis edileceğine ilişkin yazı verilmiş olan,

4.İrtifak hakkına konu taşınmaz üzerinde gerçekleştirilecek toplam yatırım tutarı, taşınmaza takdir edilen rayiç değerinin iki katından az olmayan,

5.Yatırımın ne şekilde finanse edileceğini beyan eden,

6.Taahhüt edilen yatırımın toplam tutarı on milyon Türk Lirasını aşan yatırımlarda fizibilite raporu ve finansman tablosunu veren gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilir.

7.Yatırımcı; Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin Ek-1’de yer alan talep formunu doldurarak, Ek-2’de yer alan yatırımcılardan istenecek belgeler ve Ek-6’da yer alan yatırım bilgi formu ile Kozaklı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne 2.500,00 TL (İki Bin Beş Yüz Türk Lirası) yatırıldığına dair makbuzu kapalı zarf içinde Komisyon Başkanlığına Kozaklı Belediye Başkanlığı (Yazı İşleri  Müdürlüğü) son müracaat saatine kadar teslim edecektir.

8.Yatırıma konu irtifak hakkı tesis edilecek taşınmazın maliki idarelerce, bu taşınmazlardan imar plânı bulunmayanların, yatırımcı tarafından imar plânlarıyla imar uygulamalarının ve yapılacak tesislere ilişkin uygulama projelerinin yapılması/yaptırılması, gereken hallerde tescil, ifraz, tevhit, terk ve benzeri işlemlerin yapılması/yaptırılması amacıyla, fiili kullanım olmaksızın bedelsiz olarak bir yıl süreyle ön izin verilebilir.

9.Yatırımcının gerçek kişi olması halinde; ikametgah ilmühaberi, nüfus cüzdan örneği, T.C. kimlik numarası, özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekaletname, tüzel kişilerde ise; siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluşundan 2019 yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi, vergi kimlik numarası ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnamelerini idaremize vermeleri gerekmektedir.

10.Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.kozakli.bel.tr adresinden öğrenilebilir.

İlan olunur.