• Çağrı Merkezi:
  0384 471 4293
 • Eposta Adresimiz:
  info@kozakli.bel.tr
Resim bulunamadı

HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI İHALE İLANI

HIRDAVAT MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR KOZAKLI BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

Muhtelif Malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü   ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                         : 2020/327316

1- İdarenin

 1. Adresi :   Altunsu    Mahallesi    Cumhuriyet   caddesi   44    50600   KO ZAKLI/NEVŞEHİR
 2. Telefon ve faks numarası : 3844714293 – 3844713565
 3. Elektronik Posta Adresi : kozbld@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ adresi (varsa)

 

2- İhale konusu malın

 1. Niteliği, türü ve miktarı : Muhtelif Hırdavat Malzemesi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. Teslimyeri                                     : Kozaklı Belediyesi Garajı veya İdarenin Belirleyeceği Depo
 2. Teslimtarihi : Yüklenici, sözleşme süresi boyunca İdarenin isteği miktarlarda ve zamanlarda İdarenin belirtiği yerlere teslimat yapmakla yükümlüdür. İdare teslimat programında ihtiyaç olması durumunda değişiklik yapabilir. Yüklenicinin buna itirazı olmayacaktır.

 

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                                : KOZAKLI BELEDİYESİ MECLİS SALONU

b) Tarihi ve saati                                : 28.07.2020 – 14:30

 

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  • İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
   • Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
    • Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
    • Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzelkişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
   • Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif
   • Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

 • Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 • Mesleki ve Te knik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre

 

 1. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

 

 1. İhale dokümanının görülmesi:
  • İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
  • İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri

 

zorunludur.

 

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kozaklı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine eldenteslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

 1. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhalesonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme  imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif
 2. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçiciteminat

 

 1. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

 

 1. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif

 

 1. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

 

 1. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan  en  avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.