• Çağrı Merkezi:
  0384 471 4293
 • Eposta Adresimiz:
  info@kozakli.bel.tr
Resim bulunamadı

BELEDİYE İŞHANI DIŞ CEPHE MANTOLAMA YAPIM İŞİ İHALE İLANI


BELEDİYE İŞ HANIN DIŞ CEPHE MANTO LAMA VE BOYASININ YAPILMASI İŞİ KOZAKLI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

Belediye İş Hanın Dış Cephe Mantolama ve Boyasının Yapılması İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu  İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası                         : 2020/336230

1- İdarenin

a)  Adresi                                            : Altunsu mahallesi Cumhuriyet caddesi 44 50600 KO ZAKLI/NEVŞEHİR

 1. Telefon ve faks numarası: 3844714293 – 3844713565
 2. Elektronik Posta Adresi: kozbld@hotmail.comç) İhale dokümanının görülebileceği internet :

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ adresi

2- İhale konusu yapım işinin

 1. Niteliği, türü ve miktarı: Belediye İş Hanı Mantolama ve Boya Yapılması İşi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. Yapılacağı yer: Altunsu Mah.Cumhuriyet Cad. No:16 Kozaklı/NEVŞEHİR adresinde bulunan Zemin + 2 normal Kattan oluşan İşhanı vasıflı taşınmaz
 2. İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimiyapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi                                       : Yer tesliminden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

 

3- İhalenin

 1. a) Yapılacağı yer : KOZAKLI BELEDİYESİ MECLİS SALONU
 2. b) Tarihi ve saati : 07.2020 – 14:30

 

4.  İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

 • İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  • Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
   • Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza
   • Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları iletüzel  kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil  Gazetesi,  bu  bilgilerin  tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  • Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif
  • Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici

4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde  bulunan  ticaret  sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2.  Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3.  Mesleki ve Te knik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

 • İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50

oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

 • Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

III. GRUP: BİNA İŞLERİ

 • Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık Fakültesi Mezuniyet Belgeleri 5.Ekonomik açıdan en avantajlı  teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 2. İhale dokümanının görülmesi:
  • İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
  • İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imzakullanarak  indirmeleri
 3. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kozaklı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü adresine elden teslimedilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 4. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilenbirim  fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
 2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
 3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif
 4. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.  Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.